גיליון 6683 עמוד 1 מתאריך 31/10/2013רשומות

ילקוט הפרסומים

כ״ז בחשוון התשע״ד    6683    31 באוקטובר 2013

עמוד

מינוי ועדת אתיקה והרכבה לפי חוק זכויות החולה .................................................928

הודעה על אישור שיכונים ציבוריים .............................................................928

הודעה בדבר רשימה של מבקשי רישיונות לפי תקנות חוקרים פרטיים ושירותי שמירה (רישיונות) ............929

הודעות על ביעור רשומות בבתי המשפט .........................................................930

הודעה בדבר שיעורי ריבית החשב הכללי.........................................................934

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור.......................................................935

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה ...............................................................947

הודעות מאת הציבור.........................................................................962