גיליון 6683 עמוד 2 מתאריך 31/10/2013מינוי ועדת אתיקה והרכבה

לפי חוק זכויות החולה, התשנ״ו-1996

בתוקף סמכותי לפי סעיף 24(א) לחוק זכויות החולה, התשנ׳׳ו-1996י, ותקנה 3 לתקנות זכויות החולה (דרכי מינוי, תקופת כהונה וסדרי עבודה של ועדות אתיקה(, התשנ׳׳ז-21997, אני מחדש בזה את מינויה של ועדת אתיקה3 כמפורט להלן, שבהרכבה

חברים וממלאי מקום קבועים כמפורט בטורים א' עד ד':

ד'

ג'

ב'

א'

פסיכולוגים ועובדים

רופאים מומחים

יושבי ראש

נציגי ציבור ואנשי דת

סוציאלים

(שם - ומומחיות)

ברשימת שר המשפטים

ועדת אתיקה ארצית לנושא HIV ואיידס

עורכת הדין יפעת אהרון, וממלא מקומה דוד יאסו

אסטל רובנדטיין - עובדת סוציאלית וממלאת מקומה נטע הראל - עובדת סוציאלית

פרופ' ישראל יוסט - רפואה פנימית ואימונולוגיה קלינית ואלרגולוגיה, וממלאי מקומו, פרופ' זאב שטגר - רפואה פנימית ואימונולוגיה קלינית ואלרגולוגיה, וד״ר יצחק לוי - רפואה פנימית ומחלות זיהומיות

השופט (בדימוס) אביגדור סלטון וממלא מקומו - פרופ' דניאל מור

ד״ר דניאל שם טוב, בריאות הציבור, וממלאי מקומו, ד״ר אריקה כהן - בריאות הציבור, וד״ר ניצה אברמסון - בריאות הציבור

תוקף המינוי לארבע שנים.

כ׳׳ו בתשרי התשע׳׳ד (30 בספטמבר 2013) (חמ 3-2753)

רוני גמזו

_    המנהל הכללי של משרד הבריאות

י ס׳׳ח התשנ׳׳ו, עמ' 327. 2 ק׳׳ת התשנ׳׳ז, עמ' 80; התשס׳׳ד, עמ' 837.

הודעה על אישור שיכונים ציבוריים

לפי חוק רישום שיכונים ציבוריים (הוראת שעה), התשכ״ד-1964

בתוקף סמכותי לפי סעיף יא לחוק רישום שיכונים ציבוריים (הוראת שעה), התשכ״ד-11964, ובהתאם לסעיף 6(א)(2) לחוק רישום שיכונים ציבוריים (הוראת שעה) (תיקון מס' 6), התש׳׳ע-0י220, אני מאשר כי בניינים שהוקמו בידי המדינה או מטעמה או ביוזמתה, או שנרכשו בידי המדינה ובנייתם החלה לפני יום כ׳׳ט בטבת התשנ׳׳ה (י בינואר 1995), או שנכללו בתכנית שאושרה לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ׳׳ה-965י3, עד יום י׳׳ב בטבת התשנ׳׳ט (31 בדצמבר 1998) ובנייתם החלה בתוך שנתיים ממועד אישור התכנית כאמור על המקרקעין המפורטים להלן המתוחמים בצבע כחול בתשריט, הם שיכונים ציבוריים:

מס' תכנית

חלק מחלקות

חלקות בשלמות

גוש

המקום

2/20/26

-

13

12701

טירת כרמל,

67 ,57

,51 ,48 ,47 ,44 ,36 ,35 ,32-29 74 ,65 ,63 ,61 ,59 ,55 ,53

10716

שכונת נחל גלים

התשריטים מופקדים באגף הפרוגרמות במשרד הבינוי והשיכון וניתן לעיין בהם בימים ובשעות שהמשרד פתוח לקהל .

ט' בחשוון התשע׳׳ד (9 באוקטובר 2013) (חמ 3-74)

סימונה טסטה

סגנית מנהל אגף הפרוגרמות משרד הבינוי והשיכוןילקוט הפרסומים 6683, כ״ז בחשוון התשע״ד, 31.10.2013 928

1

   ס׳׳ח התשכ׳׳ד, עמ' 52; התש׳׳ע, עמ' 414; י״פ התשנ׳׳ה, עמ' 1646.

2

   ס׳׳ח התש׳׳ע, עמ' 414.

3

   ס׳׳ח התשכ׳׳ה, עמ' 307.