גיליון 6684 עמוד 1 מתאריך 31/10/2013רשומות

ילקוט הפרסומים

כ״ז בחשוון התשע״ד    6684    31 באוקטובר 2013

עמוד    עמוד

הארכת מינוי יושב ראש מותב נוסף לוועדת ערר לפי חוק

הרשויות המקומיות (ביוב) וחוק בתי דין מינהליים.... 976

מינוי וצו מיוחד לפי פקודת האגודות השיתופיות........ 976

הודעה על מינוי ועדת ערר לכהונה נוספת לפי חוק

פיקוח על בתי ספר .............................................................. 976

הודעה על החלפת מרכזת ועדת ערר להכרה לפי

חוק מוסדות חינוך תרבותיים ייחודיים..................... 976

הודעה על החלפת מרכזת ועדת ערר לרישיון לפי

החוק האמור ......................................................................... 976

מינוי יושבת ראש בוועדת ערר לפי חוק שירותי הסעד . 977

חידוש הכרה במוסד רפואי לפי חוק העונשין .................. 977

מינוי חבר לוועדות רפואיות לעניין גמלת ניידות ........... 977 מינוי ממלאי מקום לנציג השר להגנת הסביבה בוועדה

הארצית לתכנון ולבנייה של תשתיות לאומיות..... 977

תיקון מבחנים למתן תמיכות של המשרד לקליטת

העלייה למוסדות ציבור ................................................... 977

הודעה בדבר הארכת תוקפה של זכות נפט......................... 977

הודעה בדבר השעיית חבר מלשכת עורכי הדין.............. 977

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מחוזית למחוז הדרום 978 הודעה על תיקון מסמכי תכנית תשתית לאומית 4,

כביש 9 - בקטע בין כביש 4 לכביש 2 ......................... 978

הודעות לפי חוק הצהרות מוות ............................................. 979

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט ....................... 979

הודעות מאת הציבור.................................................................. 983

תיקון טעות דפוס