גיליון 6685 עמוד 1 מתאריך 31/10/2013רשומות

ילקוט הפרסומים

כ״ז בחשוון התשע״ד    6685    31 באוקטובר 2013

עמוד

הודעות מאת הרשם לענייני ירושה............................................................. 988

הודעות מאת הכונס הרשמי.................................................................. 1002