גיליון 6685 עמוד 2 מתאריך 31/10/2013


משרד המשפטים האפוטרופוס הכללי

הרשמי נם ל ענייני יירו שה

הודעות לפי חוק הירושה, התשכ״ה - 1965

הודעה ועל בקשות למור ירושה וצו קיום צוואה


בהתאם לסעיף 67 לחוק ניתנת בזה הודעה כי בתיקים המפורטים להלן הוגשו לרשמים לענייני ירושה בלשכות השונות כקשות לציו ירושה וצו ק -ום צוואה.

וות. פטירה ן ושם המבקש I

1נז ^1מנ:ווז/,גז

והס׳ תיב ה

רח' כנפי צנםריש 15, הנין צתאיהיש, יריםליש

:ייני יריםה היריםליש -

הרםש לענ

יריםית

24/11/2012 הזרחי הוזל

הזרחי עורא

ז/,פ£ii^5^^

- 31/10/201 ריזנםטיין חייה

גליבהן םירלי

05/10/1996 הפנר סמן

הריקי חנה

1 ,/3302350

2 09/50/201 דורי־ אהירה כתין

?ז־ו־ו פהיחיהז

ו)235))3^ 1

(913^^012^(6^ פרחיה אהרצש

פרחיה ע^טה

1/30293

09/06/9016 ייינזשי םרינה

יהח זן,־ טלה

V30 295׳^

92/59/0517 אמינגר אהרהש

אi־ן־־נגר מריש ג׳ילי

1 /3000011

7/06/0519 1 םליש עדייה

נ1נלים דוד

1/30093

17/07/0009 נםםיהי ונדיר

נםםיהי חוסן

1/30035

035/09/0013 גבריאל אנרית

גהריאל ייברצש

1 /30036

9/07/1919() לופט שירי

נשפרד המירה

1/30097

3/07/2013 5 הליסשי הארריסיי

הליסשי מרויף שליה

1/30240

^01<:/11/07 אייאמי אנדרי

אזילאי ררויד

1/30041

^ 9/09/001 2 בילרלזש ארדכי

בוירי^ר^ בהלל

1 /30240

3/03/0503)0 הטי אי-

אאן של יד־ לזיז

התא

7/11/2010־ ר םטרן דינה רחל

גורניו י־יב

3/34409

06/09/0013 יעשיהי גאילה

יעשיהי ייסף

30005/ת

17/09/0010 פרנסה שירית

ת:הן דהירה

1 /33D0339

06/09/0013 ליזין א םר

הר יעלוהנ הרגלה

V30007

אלהן הה צ־םוםנצ

כלמן יהרםע ייסף

1/30006

^ 053/001/^0 ררי־ונבנרג ג׳סטין

ייל דון הרהרה

-/30000

ליי רז גלה

שיי נם נש טיה

-/30061

9/00-3א/60 יזרםל רהשה בסי

הרםל יחזשאל

4ר300/ת

20/09/0013 נסרי ר ייהל

לרי ר ד־ ו ד

1/90051

03/10/6019 הםה

ל6יזו:ה:י־ג אילזה

1/30046

בת-שבע אברך בר-טוב, השמת


ילקוט הפרסומים 6685, כ״ז בחשוון התשע״ד, 31.10.2013 988