גיליון 6686 עמוד 1 מתאריך 04/11/2013רשומות

ילקוט הפרסומים

א' בכסלו התשע״ד    6686    4 בנובמבר 2013

עמוד

הודעה על מינוי נציגות ציבור למועצה לעניין הנצחת זכרם של מי שנשאו את משרת נשיא המדינה או

ראש הממשלה....................................................................... 1036

הארכת מינוי חברה בוועדות ערעור לפי חוק שירות

הקבע בצבא ההגנה לישראל (גמלאות)...................... 1036

מינוי רשם גורמים מאשרים לפי חוק חתימה אלקטרונית.. 1036 מינוי רשם שירותי נתוני אשראי ורשם שירותי מידע

על עוסקים............................................................................. 1036

מינוי ממונים לפי חוק היטלי סחר ואמצעי הגנה............. 1036

הודעה על מינוי חברים לוועדות פסיכיאטריות מחוזיות...... 1036

הודעה על מינוי חברים לוועדות פסיכיאטריות מחוזיות

לילדים ולנוער.................................................................................. 1037

מינוי ממלאת מקום לחבר במועצה לניסויים בבעלי חיים... 1037 מינוי עובדים סוציאליים לעניין סדרי    דין........................... 1038

עמוד

מינוי נציג שר הבינוי והשיכון במועצת הרשות לפיתוח

הגליל......................................................................................... 1038

החלטה בדבר הארכת מועדים לפי חוק מימון מפלגות........ 1038

מינויים לפי תקנות רישוי עסקים (הדברת מזיקים).......... 1038

הודעה בדבר תיאום סכומים לפי תקנות המכס....................... 1038

הודעה על הסמכה בסמכויות המנהל לפי חוק הטיס

ולפי תקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה)......... 1039

תיקון הסמכה לפי תקנות הטיס (הפעלת כלי טיס

וכללי טיסה)............................................................................ 1039

הודעה בדבר השעיית חבר מלשכת עורכי הדין...................... 1039

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור............................ 1039

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה.................................................... 1045

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט................................ 1053

הודעות מאת הציבור............................................................................. 1054