גיליון 6687 עמוד 1 מתאריך 05/11/2013רשומות

ילקוט הפרסומים

ב׳ בכסלו התשע״ד    6687    5 בנובמבר 2013

עמוד

הכרזה דחופה על חומרים אסורים בהפצה לפי חוק המאבק בתופעת השימוש בחומרים מסכנים.......... 1064

הודעות מאת הציבור........................................................................ 1065