גיליון 6689 עמוד 1 מתאריך 07/11/2013רשומות

ילקוט הפרסומים

ד' בכסלו התשע״ד    7 בנובמבר 2013

עמוד

הודעה על מינוי מנהל כללי לפי חוק שירות המדינה

(מינויים)................................................................................... 1096

הודעה על פטור מחובת מכרז לפי החוק האמור............. 1096

הודעה על מינוי חבר למועצת מקרקעי ישראל............... 1096

הודעה על אישור תכניות מיתאר    ארציות......................... 1096

הודעה על הרכב ועדת רישום ומענה לפי חוק

הפסיכולוגים......................................................................... 1096

הודעות בדבר הארכת תוקפן    של    זכויות    נפט.................... 1097


עמוד

הודעה בדבר פקיעתה של זכות נפט..................................... 1097

הודעה בדבר בקשות לרישום זכות מטפחים..................... 1097

הודעה על בקשה לרישום ראשון במקרקעין..................... 1098

הודעה בדבר הצגת לוחות זכויות במקרקעין.................... 1099

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור................... 1099

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה........................................... 1102

הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות......................... 1150

הודעות מאת הציבור.................................................................. 1150