גיליון 6689 עמוד 56 מתאריך 07/11/2013הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 07/06/2013 ובילקוט הפרסומים 6611, התשע"ג, עמוד 5434, בתאריך 20/06/2013.

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הדרום, התקוה 4 באר שבע 34100, טלפון: 03-6263795. וכן במשרדי: הועדה המקומית לתכנון ולבנייה שמעונים, שדרות טלפון: 03-6399696, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר האינטרנט של משרד הפנים www.pnim.gov.il

אבי הלר

יו"ר הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום

הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות

הודעה על רישום אגודות שיתופיות

להלן נתונים בעניין האגודות:

(1)    שם האגודה: גליל דנטל - אגודה שיתופית חקלאית בע״מ. מס' האגודה: 57-005768-7.

המען: ד״נ גליל עליון, ת״ד 90000, קרית שמונה 12100. תאריך רישום: ב' בחשוון התשע״ד (6 באוקטובר 2013).

סוג ראשי: חקלאות.

סוג משני: אגודה חקלאית כללית.

(2)    שם האגודה: החנות שלנו - אגודה שיתופית בע"מ. מס' האגודה: 57-005769-5.

המען: רח' אשתורי אפרחי 11, תל-אביב-יפו 62743. תאריך רישום: ט' בחשוון התשע״ד (13 באוקטובר 2013).

סוג ראשי: צרכנות.

סוג משני: צרכנות.

(3)    שם האגודה: האגודה השיתופית לקידום התרבות הכלכלית בחברה הערבית - אגודה שיתופית בע"מ.

מס' האגודה: 57-005770-3. המען: ת"ד 709, שפרעם 20200.

תאריך רישום: י״ח בחשוון התשע״ד (22 באוקטובר 2013).

סוג ראשי: שונות.

סוג משני: שונות.

(4)    שם האגודה: משקי דנה - אגודה שיתופית חקלאית בע"מ. מס' האגודה: 57-005771-1.

המען: ד"נ שקמים 79813.

תאריך רישום: י״ח בחשוון התשע״ד (22 באוקטובר 2013).

סוג ראשי: חקלאות.

סוג משני: אגודה חקלאית כללית.

(5)    שם האגודה: לסר אורים - אגודה שיתופית חקלאית בע"מ.

מס' האגודה: 57-005772-9.

המען: ד"נ חלוצה, אורים 85530.

תאריך רישום: י״ח בחשוון התשע״ד (22 באוקטובר 2013).

סוג ראשי: חקלאות.

סוג משני: אגודה חקלאית כללית.

(6) שם האגודה: מראע - אגודה שיתופית חקלאית בע"מ. מס' האגודה: 57-005773-7. המען: שבט אבו דרינאט, ת"ד 5945, באר שבע. תאריך רישום: י״ח בחשוון התשע״ד (22 באוקטובר 2013).

סוג ראשי: חקלאות.

סוג משני: אגודה חקלאית כללית.

י"ח בחשוון התשע"ד (22 באוקטובר 2013)

מירון הכהן

רשם האגודות השיתופיות

הודעה על שינוי שם אגודה

השם הקודם: פסגות גליל גולן - אגודה שיתופית חקלאית בע"מ. השם החדש: בראשית - אגודה שיתופית חקלאית בע"מ.

מס' האגודה: 57-004664-9.

כ' בחשוון התשע"ד (24 באוקטובר 2013)

מירון הכהן

רשם האגודות השיתופיות

הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותן

גן רווה נכסים אדרי את רביבו בע״מ

(ח״פ 51-401544-5)

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל תתכנס ביום 10.12.2013, בשעה 17.00, אצל המפרקת, שד' ירושלים 18, אשדוד, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

קוני טובול, עו״ד, מפרקת

נאנו אס.די.פי בע״מ

(ח"פ 51-426353-2)

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל תתכנס ביום 22.12.2013, בשעה 19.00, אצל המפרק, רח' הגאולים 12/1, באר שבע, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נתן כליאורין, מפרקילקוט הפרסומים 6689, ד' בכסלו התשע״ד, 7.11.2013 1150