גיליון 6690 עמוד 1 מתאריך 11/11/2013רשומות

ילקוט הפרסומים

11 בנובמבר 2013

עמוד    עמוד

מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד התרבות    תיקון רשימת הזנים לפי תקנות הזרעים (רשימת הזנים

והספורט למוסדות ציבור לפרויקטים למאבק    המורשים למכירה)............................................................. 1161

באלימות ובגזענות בספורט.............................................. 1156    הודעות    בדבר    רכישת קרקעות לצורכי ציבור..................... 1162

מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד התרבות    הודעות    לפי חוק התכנון והבנייה    ......................................... 1168

והספורט למוסדות ציבור למיתקני אימון ותחרויות    הודעות    בתי הדין הרבניים....................................................... 1183

לספורטאי הישג................................................................... 1158    הודעות    לפי    חוק הצהרות מוות............................................. 1187

מוסדות ציבור מקבלי תמיכות בידי המשרד לאזרחים    בקשות    לפירוק חברות על ידי בית    המשפט....................... 1188

ותיקים..................................................................................... 1160    הודעות    מאת    הציבור.................................................................. 1191