גיליון 6690 עמוד 28 מתאריך 11/11/2013עיקרי הוראות התכנית:

1.    הגדלת זכויות למטרה עיקרית מ- 2160 מייר ל-2188.5 מייר לצורך הרחבת דירה מסי 7 בבית מסי 14 ל-38.50 מ״ר.

2.    קביעת הוראות בינוי לעיצוב אדריכלי.

3.    קביעת תנאים למתן היתרי בנייה.

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 20/06/2013 ובילקוט הפרסומים 6584, התשע"ג, עמוד 4457, בתאריך 30/04/2013.

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום, התקוה 4 באר שבע 84100 טלפון: 08-6263785. וכן במשרדי: הועדה המקומית לתכנון ולבניה באר שבע, בגין מנחם 2 באר שבע טלפון: 08-6463807. כל המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר האינטרנט של משרד הפנים

.www.pnim.gov.il

מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: ירוחם הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מסי 26/ 03/ 125

שם התכנית: שכונת נווה נוף ירוחם

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה - 1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 26/ 03/ 125 איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות המתייחסת לתכניות הבאות: סוג היחס    מספר התכנית

שינוי    26/    במ/    68/ 1

שינוי    26/    במ/    202

כפיפות    26/    02/    122

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

יישוב: ירוחם .

לאורך שדרת הכניסה הראשית לירוחם מדרום לרחוב בורשטיין צבי

גבולות התכנית:

כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף

גושים וחלקות:

מוסדר:

גוש: 38547 חלקי חלקות: 221, 241. בהסדר:

גוש: 38643 חלקי חלקות: 1. גוש: 38645 חלקי חלקות: 1. גוש: 38646 חלקי חלקות: 1.

קואורדינטה 192300 :X קואורדינטה 544175 :Y

מטרת התכנית:

יצירת 27 מגרשים בגודל של כ- 500 מ"ר לבניה עצמית בשכונת נווה נוף.

עיקרי הוראות התכנית:

*    שינוי ״עוד ממגורים ב' למגורים א' *שינוי ״עוד משטח למבני ציבור למגורים א', *שינוי ״עוד משבילים למגורים א'

*שינוי ״עוד מדרך משולבת למגורים א' *שינוי ״עוד משטח ציבורי פתוח למגורים א', *שינוי ״עוד משטח למבני ציבור לשטח ציבורי פתוח

*    קביעת שטחי הבניה המרביים למגורים. *קביעת התכליות והשימושים.

*קביעת הנחיות לבינוי ועיצוב ארכיטקטוני. *קביעת התנאים למתן היתרי בנייה. *קביעת שלבי ביצוע התכנית.

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 04/07/2013 ובילקוט הפרסומים 6640, התשעג, עמוד 7300, בתאריך 06/08/2013.

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום, התקוה 4 באר שבע 84100 טלפון: 08-6263785. וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון ולבניה ירוחם, בורנשטיין צבי 1 ירוחם 80550 טלפון: 08-6588270, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר האינטרנט של משרד הפנים

.www.pnim.gov.il

מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: ערד הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס'

24/ 03/ 104/ 20

שם התכנית: החלפת שטחים באזור תעשיה - ערד

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה - 1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 24/ 03/ 104/ 20

איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה היתרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:

סוג היחס    מספר התכנית

שינוי    24/ 03/ 104

שינוי    24/ 03/ 104/ 12

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

״שוב: ערד

שטח התכנית נמצא בצפון אזור התעשייה סמוך לדרך מס' 31, ערד, רחוב פלדה ורחוב רכב. קואורדינאטה 218200 X קואורדינאטה 573050 Y

גבולות התכנית:

כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף

ילקוט הפרסומים 6690, ח' בכסלו התשע״ד, 11.11.2013 1182