גיליון 6691 עמוד 1 מתאריך 13/11/2013רשומות

ילקוט הפרסומים

בנובמבר 2013


י' בכסלו התשע״ד    6691    13

עמוד

תיקון למבחנים לחלוקת כספים לצורך תמיכה של משרד


החינוך במוסדות תורניים - לימור ופעולות............. 1196

מינוי ועדת אתיקה והרכבה לפי חוק זכויות החולה..... 1197

הודעה על קביעת מועדי בחינות ומועדים להגשת

בקשות להיבחן לפי חוק שמאי מקרקעין.................... 1197

הודעה למעוניינים והזמנתם לפי תקנות רישום

שיכונים ציבוריים (הוראת שעה) (הודעות ועדת התיאום ודרכי ייצוג מעוניינים בפניה)...................... 1199

עמוד

הודעה בדבר עדכון מחירים מרביים למוצרי נפט........... 1200

הודעה בדבר אבידה שלא נתבעה......................................... 1201

הודעות על מינוי מפקחים לפי חוק העבירות המינהליות

(גני תקווה)........................................................................................ 1201

הודעה בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור..................... 1203

הודעות לפי חוק התכנון    והבנייה........................................... 1204

הודעות בתי הדין הרבניים....................................................... 1219

הודעות מאת הציבור.................................................................. 1222