גיליון 6692 עמוד 1 מתאריך 13/11/2013רשומות

ילקוט הפרסומים

י' בכסלו התשע״ד    6692    13 בנובמבר 2013

עמוד

הודעה על מינוי חברים למועצה הישראלית לתרבות

ולאמנות................................................................................... 1224

הודעה על תום כהונת נציב תלונות הציבור על שופטים . 1224

מינוי רשמי הוצאה לפועל........................................................ 1224

הודעה על קביעת מקום מושבה של ועדת ערר לפי

פקודת מסילות הברזל וחוק בתי דין מינהליים....... 1224

הודעה על הכרה לעמותה באימוץ בין-ארצי לפי

חוק אימוץ ילדים................................................................ 1224

הודעה על הענקת סמכות המפקחת על הביטוח לפי

חוק פיקוח על שירותים פיננסים (ביטוח).................. 1225

מינוי חברים בוועדת שחרורים ובוועדת שחרורים

מיוחדת לפי חוק שחרור על-תנאי ממאסר................. 1225

מינוי מפקחים לפי חוק העבירות המינהליות................... 1225

מינוי ממונה על הגבייה לפי פקודת המסים (גבייה)..... 1226

עמוד

מינוי פקיד גבייה לפי הפקודה האמורה............................. 1226

הסמכה למנהל לפי תקנות רישוי עסקים (סילוק פסולת

חומרים מסוכנים)................................................................ 1226

שינוי הרכב ועדות אתיקה לפי חוק זכויות החולה........ 1226

הודעה בדבר העלות הכוללת הממוצעת לאשראי

לא צמוד הניתן לציבור..................................................... 1227

הודעה על בקשה לתיקון ההודעה בדבר בקשות

לרישום זכות מטפחים....................................................... 1227

הודעה על הסמכת פקחים עירוניים בעיריית נצרת....... 1227

הודעה על בקשה לרישום ראשון במקרקעין..................... 1227

הודעה על בקשה לתיקון שטח וגבולות במקרקעין......... 1228

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור................... 1228

הודעות מאת הציבור.................................................................. 1230