גיליון 6693 עמוד 1 מתאריך 14/11/2013רשומות

ילקוט הפרסומים

י״א בכסלו התשע״ד    6693    14 בנובמבר 2013

עמוד

הודעה על בחירה של סגן ליושב ראש הכנסת.................. 1244

מינוי קאדים לכהונה בפועל.................................................... 1244

הודעה על מינוי חברים לוועדה המייעצת לפי חוק

היטלי סחר ואמצעי הגנה................................................ 1244

הודעה על הנחת תכנית לפי חוק הניקוז וההגנה מפני

שיטפונות................................................................................ 1244

הסמכה לפי תקנות החומרים המסוכנים (ייבוא וייצוא

פסולת חומרים מסוכנים)................................................. 1244

הודעה על ביטול מינוי פוסקים רפואיים לפי תקנות

הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה) 1244

עמוד

הודעה על מתן הוראות ליועצי השקעות לפי חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות

ובניהול תיקי השקעות....................................................... 1245

הודעה בדבר בחינה לפי תקנות הרופאים הווטרינריים

(בחינת רישוי)......................................................................... 1245

הודעות בדבר הארכת תוקפן של זכויות נפט.................... 1245

הודעות בדבר השעיית חברים מלשכת עורכי הדין....... 1245

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה ......................................... 1246

הודעות מאת הכונס הרשמי.................................................... 1264

הודעות מאת הציבור.................................................................. 1264