גיליון 6694 עמוד 1 מתאריך 14/11/2013רשומות

ילקוט הפרסומים

14 בנובמבר 2013

עמוד    עמוד

הודעה בדבר תוצאות הבחירות לרשויות המקומיות -