גיליון 6694 עמוד 35 מתאריך 14/11/2013הודעה בדבר תוצאות הבחירות למועצת הרשות

המקומית קרית אונו

לפי חוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ״ה-1965 לפי סעיף 71(א) לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ״ה-11965 (להלן - החוק), נמסרת בזאת הודעה על תוצאות הבחירות למועצת הרשות המקומית קרית אונו שנערכו ביום י״ח בחשון התשע״ד (22 באוקטובר 2013):

(1) אותיותיהן וכינוייהן של רשימות המועמדים שאושרו, מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחת מרשימות המועמדים ומספר המנדטים שבהם זכתה כל אחת מרשימות המועמדים הם כמפורט להלן:

טור ג'

טור ד' מספר המנדטים

מספר

הקולות

הכשרים

טור ב'

כינוי הרשימה

טור א' אותיות הרשימה

0

317

ראש צעיר בראשות אילן גורגי

זך

0

557

הבית היהודי בראשות עו״ד עמי גורט

טב

2

1,432

חזית דתית מאוחדת בראשות נפתלי כהן

טשס

5

4,510

הרשימה המאוחדת בראשות ישראל גל

כן

4

3,441

יוסי נשרי עם איציק ציזר

לב

1

988

מרצ בראשית ירון יעקבי

מרצ

1

1,022

תקווה חדשה למועצת העיר בראשות שי דבורה

ני

1

1,345

יש עתיד בקריית אונו בראשות עו״ד גיל מיכלס

פה

1

895

המקומיים בראשות ליאת ארבל

רק

(2)    רשימה שאותיותיה מפורטות בטור א' להלן התקשרה עם הרשימה שאותיותיה מפורטות בטור ב' לצדה, לפי סעיף 45 לחוק:

טור א'    טור ב'

מרצ    כן

פה    רק

(3)    המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית הוא 14,840.

(4)    המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא 14,507.

(5) המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 333.

המועצה מכל רשימה הם

חברי

שמות האנשים שנבחרו

כמפורט להלן:

טור א'

טור ב'

אותיות הרשימה

כהן נפתלי

.1

טשס

רוסיליו רועי

.2

גל ישראל

.1

כן

מלכה רון אליעזר

.2

כחלון עמוס עמי

.3

בומגרטן אלונה

.4

קניסטר כוכבה חוה

.5

נשרי יוסי

.1

לב

ציזר איציק

.2

דנוך אביגיל

.3

אלעני הס זהר

.4

יעקבי ירון

.1

מרצ

דבורה שי

.1

ני

מיכלס גיל נתן

.1

פה

ארבל ליאת

.1

רק

ד' בכסלו התשע"ד (7 בנובמבר 2013) (חמ 3-2150)

סיני שרון

_    מנהלת הבחירות לקרית אונו

י ס״ח התשכ״ה, עמ' 248; התשס״ג, עמ' 548.

הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראש הרשות המקומית קרית ביאליק

לפי חוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ״ה-1965 וחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), התשל"ה-1975

לפי סעיף 71(א) לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ״ה-11965, וסעיף 7(ב)(1) לחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), התשל״ה-21975, נמסרת בזאת הודעה על תוצאות הבחירות לראש הרשות המקומית קרית ביאליק שנערכו ביום י"ח בחשון התשע"ד (22 באוקטובר 2013):

(1) שמות המועמדים שאושרו ומספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחד מהם במספרים ובאחוזים הם כמפורט

להלן:

טור ג'

הקולות הכשרים באחוזים

טור ב׳

הקולות הכשרים במספרים

טור א׳

שם המועמד

0.00

0

אוצקובסקי שני

25.05

3,756

ברקאי צביקה

74.95

11,237

דוקורסקי אלי

1309 ילקוט הפרסומים 6694, י״א בכסלו התשע״ד, 14.11.2013