גיליון 6696 עמוד 1 מתאריך 17/11/2013רשומות

ילקוט הפרסומים

י״ד בכסלו התשע״ד    6696    17 בנובמבר 2013

עמוד


עמוד

הודעות בדבר תוצאות הבחירות לרשויות המקומיות -