גיליון 6697 עמוד 1 מתאריך 19/11/2013רשומות

ילקוט הפרסומים

ט״ז בכסלו התשע״ד    6697    19 בנובמבר 2013

עמוד

הודעות מאת הרשם לענייני ירושה............................................................. 1434

הודעות מאת הכונס הרשמי................................................................... 1480

הודעות מאת האפוטרופוס הכללי על ניהול נכסים עזובים..........................................1515