גיליון 6698 עמוד 1 מתאריך 19/11/2013רשומות

ילקוט הפרסומים

ט״ז בכסלו התשע״ד    6698    19 בנובמבר 2013

עמוד

נוהל הטיפול בבקשות לקביעת העדר קלון, התשע״ד-2013 ...........................................1518

החלטת ועדת הבחירות המרכזית בדבר סדרי עבודתה של הוועדה (החלטות שלא בישיבת הוועדה)...........1523

רשימת היתרים לסמן מצרכים בתו-תקן לפי תקנות התקנים (תו-תקן וסימן השגחה)........................1524

הודעה על מחיקת היתרים לסמן מצרכים בתו-תקן לפי התקנות האמורות................................1526

הודעה על אישור שיכונים ציבוריים .............................................................1527

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה    1528

1554.


הודעות מאת הציבור