גיליון 6699 עמוד 1 מתאריך 19/11/2013רשומות

ילקוט הפרסומים

בנובמבר 2013


19


6699


ט״ז בכסלו התשע״ד


הפלילי...................................................................................... 1558

מינוי מפקחות לפי חוק הפיקוח על מעונות...................... 1558

מינוי ושינוי מינוי קציני מבחן    למבוגרים........................... 1558

מינוי וביטול מינוי קצינות מבחן    לנוער............................... 1558

שינוי מינוי עובדת סוציאלית לעניין סדרי דין לפי חוק

הסעד (סדרי דין בענייני קטינים, חולי נפש ונעדרים) 1558 מינוי ושינוי מינוי עובדים סוציאליים לפי חוק הנוער

(טיפול והשגחה).................................................................. 1559

איכות מי קולחין וכללים לטיהור שפכים)................ 1559

תמציות תקציב רגיל של עיריות לשנת הכספים 2013

(אופקים, נתיבות, עפולה, קרית ים, רהט).................. 1559

הודעות על בקשות לתיקון שטח וגבולות במקרקעין...... 1563

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה......................................... 1564

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט....................... 1581

הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות......................... 1584

הודעות מאת הציבור.................................................................. 1585

עמוד

הסמכה להכיר במעבדות לפי תקנות בריאות העם (תקני


עמוד

מינוי עובדי ציבור לעריכת תסקירים לפי חוק סדר הדין