גיליון 6700 עמוד 1 מתאריך 21/11/2013רשומות

ילקוט הפרסומים

י״ח בכסלו התשע״ד    6700    21 בנובמבר 2013

עמוד

הודעה על הרשאה לפי חוק נכסי המדינה........................ 1602

כתב מינוי לנשיאת בית הדין לערעורים לפי פקודת

בתי הסוהר............................................................................. 1602

הודעה בדבר דרישות לבוחן לפי תקנות מקורות אנרגיה (יעילות אנרגטית מזערית ומדידה תקופתית של

יחידת קירור מים)................................................................ 1602

הסמכות לפי חוק סדר הדין הפלילי...................................... 1602

מינוי נציג החטיבה להתיישבות במינהלה לפי חוק

לעידוד השקעות הון בחקלאות.................................... 1603

עמוד

הודעה בדבר קביעת תקנים...................................................... 1603

הודעה בדבר ביטול תקנים ....................................................... 1604

הודעות לפי חוק הסכמים קיבוציים -

הסכמים כלליים שהוגשו לרישום עד 31.10.2013 .. 1604 הסכמים מיוחדים שהוגשו לרישום עד 31.10.2013    1605

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור................... 1608

בקשה לפירוק חברה על ידי בית המשפט........................... 1611

הודעות מאת הציבור.................................................................. 1611