גיליון 6702 עמוד 1 מתאריך 24/11/2013רשומות

ילקוט הפרסומים

כ״א בכסלו התשע״ד    6702    24 בנובמבר 2013

עמוד


עמוד

הודעות בדבר תוצאות הבחירות לרשויות המקומיות -

ביר אל-מכסור...................................................................... 1654

בית ג׳ן...................................................................................... 1655

ג׳דיידה-מכר........................................................................ 1656

דבוריה..................................................................................... 1658

הרצליה................................................................................... 1659