גיליון 6703 עמוד 1 מתאריך 25/11/2013רשומות

ילקוט הפרסומים

ב״ב בכסלו התשע״ד    6703    25 בנובמבר 2013

עמוד

הודעה בדבר הבנת תבנית לתשתית לאומית ותנאים למתן היתרים בתקופת ביניים מס' תת״ל/43 .............1670

הודעה בדבר העברת תבנית לתשתית לאומית להערות הוועדות המחוזיות ופרסומה להשגות הציבור מס' 13ה'......1675

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור.......................................................1677

1685.


הודעות מאת הציבור תיקון טעות דפוס