גיליון 6704 עמוד 1 מתאריך 26/11/2013רשומות

ילקוט הפרסומים

כ״ג בכסלו התשע״ד    6704    26 בנובמבר 2013

עמוד    עמוד

הודעה על מינוי קצין תגמולים לפי חוק הנכים    הודעות    על מתן התראות לרופאים וטרינריים................. 1695

(תגמולים ושיקום)................................................................ 1694    הודעות    על מתן נזיפות לרופאים וטרינריים....................... 1695

הודעה על מינוי פסיכיאטר מחוזי לפי חוק טיפול    הודעה    על התליית רישיון לרופא וטרינר........................... 1696

בחולי נפש.............................................................................. 1694    הסמכת    מפקחים לפי צו הפיקוח על מצרכים    ושירותים

אכרזות על מוזאונים מוכרים.................................................. 1695    (ייצור מספוא והסחר בו).................................................. 1696

מינוי ממלא מקום נציג שר החקלאות ופיתוח הכפר    בקשות    לפירוק חברות על ידי בית המשפט....................... 1696

בוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הצפון....... 1695    הודעות מאת הציבור.................................................................. 1698