גיליון 6705 עמוד 1 מתאריך 28/11/2013רשומות

ילקוט הפרסומים

כ״ה בכסלו התשע״ד    6705    28 בנובמבר 2013

עמוד

מבחנים של משרד הבריאות לתמיכה במוסדות ציבור המסייעים לחולים במחלות קשות ולבני משפחותיהם . . . .1706

תיקון מבחנים למתן תמיכות לקבוצות מתנדבים בחקלאות ביישובים כפריים.............................1709

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט ........................................................1711

הודעות מאת הציבור.........................................................................1716