גיליון 6706 עמוד 1 מתאריך 28/11/2013רשומות

ילקוט הפרסומים

כ״ה בכסלו התשע״ד    6706    28 בנובמבר 2013

עמוד

הודעה על מינוי קונסול כללי של ישראל............................ 1730

הודעה על מינוי חבר ברשות לשירותים ציבוריים -

חשמל....................................................................................... 1730

הודעה על מינוי חבר במועצת הרשות הלאומית

לבטיחות בדרכים.................................................................. 1730

מינוי ממונה זמנית על העזרה המשפטית לפי חוק להארכת תוקפן של תקנות שעת חירום (יהודה

והשומרון - שיפוט בעבירות ועזרה משפטית)......... 1730

הודעה על הרכב האקדמיה ללשון העברית....................... 1730

אישור לפי חוק הגנת השכר...................................................... 1731

אכרזה בדבר שינוי תקנים רשמיים......................................... 1731

מינוי מנהל לעניין מסילת ברזל מקומית.............................. 1731

עמוד

אצילת סמכויות לפי חוק השימוש בהיפנוזה.................... 1731

הודעות בדבר השעיית חברים מלשכת עורכי הדין........ 1731

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מחוזית למחוז המרכז

תמ״מ 23/21/3 - הרחבת טירה....................................... 1732

הודעה בדבר תיקון טעות בתכנית מיתאר מחוזית למחוז

ירושלים תמ״מ 30/1 .................................................................... 1732

הודעה מוקדמת בדבר התחלת הסדר זכויות במקרקעין . 1733

הודעה על בקשה לתיקון שטח וגבולות במקרקעין........... 1733

הודעה בדבר הצגת לוחות זכויות במקרקעין....................... 1733

הודעות לפי חוק הליכי תכנון ובנייה להאצת הבנייה

למגורים (הוראת שעה) וחוק התכנון והבנייה........... 1734

הודעות מאת הציבור...................................................................... 1764