גיליון 6706 עמוד 2 מתאריך 28/11/2013הודעה על מינוי קונסול כללי של ישראל

לפי חוק שירות המדינה (מינויים), התשי״ט-1959 מודיעים בזה, כי בהתאם לסעיף 23 לחוק שירות המדינה )מינויים(, התשי׳׳ט-1959י, מינתה הממשלה את ארנון פרלמן לתפקיד קונסול כללי של ישראל בשנגחאי )סין( במקומו של יעקב אלדן שסיים את תפקידו.

י' בכסלו התשע׳׳ד )13 בנובמבר 2013( )חמ 3-1173-ה0

אביחי מנדלבליט

_    מזכיר הממשלה

י ס׳׳ח התשי׳׳ט, עמ' 86.

הודעה על מינוי חבר ברשות לשירותים ציבוריים - חשמל

לפי חוק משק החשמל, התשנ״ו-1996 מודיעים בזה, כי בהתאם לסעיף 22)א) ו-2)ג))3) לחוק משק החשמל, התשנ”ו-996י', ולפי הצעת שר התשתיות הלאומיות האנרגיה והמים ושר האוצר, מינתה הממשלה את אלי גוז לחבר ברשות לשירותים ציבוריים - חשמל, נציג מקרב הציבור. י' בכסלו התשע׳׳ד )13 בנובמבר 2013) )חמ 3-2713)

אביחי מנדלבליט

_    מזכיר הממשלה

1 ס׳׳ח התשנ׳׳ו, עמ' 208.

הודעה על מינוי חבר במועצת הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים

לפי חוק הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים )הוראת שעה), התשס׳׳ו-2006

מודיעים בזה, כי בהתאם לסעיף 12 לחוק הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים )הוראת שעה), התשס״ו-12006, מינתה הממשלה, לפי הצעת שר התחבורה והבטיחות בדרכים, את יעקב אייכלר, נציג ציבור, לחבר במועצת הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, לתקופת כהונה נוספת. א' בכסלו התשע׳׳ד )4 בנובמבר 2013) )חמ 3-3667)

אביחי מנדלבליט

_    מזכיר הממשלה

1 ס׳׳ח התשס׳׳ו, עמ' 347.

מינוי ממונה זמנית על העזרה המשפטית

לפי חוק להארכת תוקפן של תקנות שעת חירום )יהודה והשומרון - שיפוט בעבירות ועזרה משפטית), התשכ״ז-1967

בתוקף סמכותי לפי תקנה 9 שבתוספת לחוק להארכת תוקפן של תקנות שעת חירום )יהודה והשומרון - שיפוט בעבירות ועזרה משפטית), התשכ”ז-11967, אני ממנה את איילת לוי, לממונה על העזרה המשפטית עד יום ט׳׳ז באלול התשע׳׳ג )22 באוגוסט 2013).

כ׳׳ה בתמוז התשע׳׳ג )3 ביולי 2013) )חמ 3-2654)

ציפי לבני

_    שרת המשפטים

1 ס׳׳ח התשכ׳׳ח, עמ' 20; התשנ׳׳ה, עמ' 58.

1730

הודעה על הרכב האקדמיה ללשון העברית

לפי חוק המוסד העליון ללשון העברית, התשי״ג-1953

לפי סעיפים 4)א) ו־)ב), 4א)א) ו-5 לחוק המוסד העליון ללשון העברית, התשי״ג-1953 )להלן - החוק), אני מודיע על הרכב האקדמיה, חבריה הוותיקים והחדשים כאחד:

1. חברים לפי סעיף 4(א) ו-(ב) לחוק:

אברהם טל

עוזי אורנן

דוד טלשיר

אילן א לדר

אברהם יבין

שולמית אליצור

יוסף יהלום

סיריל אסלנוב

חיים א' כהן

אהרון אפלפלד

קציעה כ״ץ

חיים באר

מרדכי מישור

יהושע בלאו

אהרן ממן

יוחנן ברויאר

שלמה נאה

יעקב בן טולילה

יוסף עופר

משה בר-אשר

אמציה פורת

אסתר גולדנברג

משה פלורנטין

אהרן דותן

שמואל )סטיב) פסברג

עמינדב דיקמן

שמא י' פרידמן

אבי הורביץ

מנחם קיסטר

גיל הר אבן

דוד רוזנטל

יעקב ז וסמן

אורה )רודריג) שורצולד

שמעון זנדבנק

שמעון שרביט

אפרים חזן

לחוק:

2. חברים יועצים לפי סעיף 5

משה עסיס

יואל אליצור

חיים סבתו

אברהם הולצמן

אלישע קימרון

יהודית הנשקה

צרויה שלו

מלכה זמלי

אורי שמעוני

מרדכי כסלו

עפרה תירוש-בקר

יעקב מנצור

3. חברי כבוד לפי סעיף 4א(א) לחוק:

ג'יפרי כאן

אנחל סאנז-בדיליוס

טקמיצו מוראוקה

אהרן בר-אדון

סטיבן ד' פראד

חיים ג ורי

ראובן )ריצ'רד) שטיינר

אברהם הולץ

כ״ה בחשוון התשע״ד )29 באוקטובר 2013) )חמ 3-1303)

משה בר-אשר

נשיא האקדמיה ללשון העברית

1 ס״ח התשי״ג, עמ' 168.

ה בכסלו התשע״ד,

ילקוט הפרסומים 6706, כ״