גיליון 6706 עמוד 3 מתאריך 28/11/2013אישור

לפי חוק הגנת השכר, התשי”ח-1958 בתוקף סמכותי לפי סעיף 5 לחוק הגנת השכר, התשי׳׳ח-1958י, אני מאשר את ההסכם הקיבוצי המיוחד שמספרו 231/2013 שבין כללית הנדסה רפואית בע”מ (להלן -המעסיק) לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה (הסתדרות המעו׳׳ף) וועד עובדי כללית הנדסה רפואית בע׳׳מ, לעניין הכללת תשלום בעד שעות נוספות וגמול עבודה במנוחה השבועית בשכר העבודה כאמור בסעיף 40 להסכם ובתנאים אלה:

(1)    אישור זה מתייחס לעובדים בתפקידים ובתחומים אלה: מהנדסי שירות, טכנאים, יועצים, עובדי כללית בית, עובדי מעבדת תיקונים מרכזית מערכות מידע;

(2)    ”השכר הכולל” לפי אישור זה הוא שכר שלא יפחת משכר המינימום החוקי כעדכונו מזמן לזמן ועוד 80%;

(3)    המעסיק יביא לידיעת העובדים בכתב תוכן אישור זה, וכן יביא לידיעת העובדים בתפקידים ובתחומים המפורטים בסעיף 1 לעיל כי שכרם לא יפחת מהאמור באישור זה;

(4)    תוקף אישור זה הוא למשך 5 שנים מיום הוצאתו, או עד מועד חתימה על הסכם קיבוצי חדש, לפי המועד המוקדם.

ל' בחשוון התשע׳׳ד (3 בנובמבר 2013) (חמ 3-645)

נפתלי בנט

_    שר הכלכלה

1 ס׳׳ח התשי׳׳ח, עמ' 86; התש”ל, עמ' 40.

אכרזה בדבר שינוי תקנים רשמיים

לפי חוק התקנים, התשי”ג-1953 אני מכריז, בהתאם לסעיף 8(ה) לחוק התקנים, התשי”ג-1953 י,

כי מכון התקנים הישראלי שינה, באישורי, את התקנים הרשמיים שלהלן:

ת”י 37 חלק 1 - לבידים: לבידים רגילים, מיולי 1985, גיליון תיקון מס' 1 מפברואר 1989, גיליון תיקון מס' 2 מיוני 1990, גיליון תיקון מס' 3 מספטמבר 1995, גיליון תיקון מס' 4 מיוני 2000 וגיליון תיקון מס' 5 ממרס 2006, על ידי פרסום גיליון תיקון מס' 6 מספטמבר 2013.

ת”י 37 חלק 2 - לבידים: לבידים עם מליא פסיסי עץ, מיוני 1985 וגיליון תיקון מס' 1 מנובמבר 2011, על ידי פרסום גיליון תיקון מס' 2 מספטמבר 2013.

ת”י 887 - לוחות שבבים: דרישות כלליות ושיטות בדיקה, מאפריל 1989 וגיליון תיקון מס' 1 מיוני 1990, גיליון תיקון מס'

2 מאוקטובר 1992 וגיליון תיקון מס' 3 מאוגוסט 1995, על ידי פרסום גיליון תיקון מס' 4 מספטמבר 2013.

ת”י 887 חלק 1 - לוחות שבבים: לוחות לא מחופים, מאפריל 1989, גיליון תיקון מס' 1 מאוקטובר 1992 וגיליון תיקון מס' 2 מאוגוסט 1995, על ידי פרסום גיליון תיקון מס' 3 מספטמבר 2013.

ת”י 887 חלק 2 - לוחות שבבים: לוחות מחופים בשכבות עץ, מאפריל 1989, גיליון תיקון מס' 1 מיוני 1990, גיליון תיקון מס'

2 מאוקטובר 1992 וגיליון תיקון מס' 3 מאוגוסט 1995, על ידי פרסום גיליון תיקון מס' 4 מספטמבר 2013.

ת”י 887 חלק 3 - לוחות שבבים: לוחות מחופים בשכבות קישוט משרפים אמינופלסטיים, מאפריל 1989, גיליון תיקון מס' 1 ממרס 1990, גיליון תיקון מס' 2 מאוקטובר 1992, גיליון תיקון מס'

3 מאוגוסט 1995, על ידי פרסום גיליון תיקון מס' 4 מספטמבר 2013.

ת”י 1481 - לוחות סיביים המיוצרים בתהליך יבש, מאוקטובר 2005, על ידי פרסום גיליון תיקון מס' 1 מספטמבר 2013.

ת”י 1913 - לוחות כפיסי עץ מכוונים (OSB), ממרס 1996, על ידי פרסום גיליון תיקון מס' 1 מספטמבר 2013 . גיליונות התיקון יופקדו במקומות המפורטים בהודעה בדבר תקנים רשמיים, שפורסמה בילקוט הפרסומים 5998, התשס׳׳ט, עמ' 5765.

תחילתה של אכרזה זו 60 ימים מיום פרסומה.

י”ז בחשוון התשע׳׳ד (21 באוקטובר 2013) (חמ 3-95-ה2)

נפתלי בנט

שר הכלכלה

מינוי מנהל לעניין מסילת ברזל מקומית

לפי פקודת מסילות הברזל [נוסח חדש], התשל”ב-1972 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2א לפקודת מסילות הברזל [נוסח חדש], התשל”ב-11972, אני ממנה את משה אמסלם, למנהל לעניין מסילת ברזל מקומית.

המינוי של יהודה אלבז, מיום כ”ה בתמוז התשע׳׳ב (15 ביולי 2012)2 - בטל.

כ”א בכסלו התשע”ד (24 בנובמבר 2013) (חמ 3-3255)

ישראל כ״ץ

_    שר התחבורה והבטיחות בדרכים

1    דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 23, עמ' 485; ס”ח התשע”א, עמ' 1176; ק”ת התשע׳׳א, עמ' 1274.

2    י”פ התשע׳׳ב, עמ' 5828.

אצילת סמכויות

לפי חוק השימוש בהיפנוזה, התשמ”ד-1984 בתוקף סמכותי לפי ההגדרה ”המנהל” בסעיף 1 לחוק השימוש בהיפנוזה, התשמ”ד-11984 (להלן - החוק), אני אוצל את סמכותי למדען הראשי של משרד הבריאות, בלבד שהוא רופא, למנהל לעניין חוק זה. ו' בתשרי התשע׳׳ג (10 בספטמבר 2013) (חמ 3-1330)

רוני גמזו

_    המנהל הכללי של משרד הבריאות

1 ס׳׳ח התשמ׳׳ד, עמ' 170.

הודעה בדבר השעיית חבר

לפי חוק לשכת עורכי הדין, התשכ”א-1961 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 68 ו-69 לחוק לשכת עורכי הדין, התשכ”א-11961, כי בית הדין המשמעתי המחוזי של לשכת עורכי הדין בתל אביב, בשבתו ביום כ”ה בחשוון התשע”ד

1 ס”ח התשי”ג, עמ' 30; התשל”ט, עמ' 34.1731 ילקוט הפרסומים 6706, כ”ה בכסלו התשע׳׳ד, 28.11.2013

1

ס׳׳ח התשכ׳׳א, עמ' 178; התש׳׳ס, עמ' 134.