גיליון 6707 עמוד 1 מתאריך 28/11/2013רשומות

ילקוט הפרסומים

כ״ה בכסלו התשע״ד    6707    28 בנובמבר 2013

עמוד

הודעות מאת הרשם לענייני ירושה............................................................. 1774

הודעות מאת הכונס הרשמי................................................................... 1807

הודעה מאת האפוטרופוס הכללי על ניהול נכסים עזובים.......................................... 1847