גיליון 6707 עמוד 2 מתאריך 28/11/2013משרד המשפטים האפוטרופוס הכללי

הרשמים לענייני ירושה


הודעות לפי חול! הירושה, התשכלה - 1965

הודעה עלי בקשות לצו ירושה וצו קיום ;צוואה

בהתאם לסעיף 67 ■לחוק ניתנות בזה הודעה כי בתיקים המפורטיםלהלן הוגשו לרםמים לענייני ירושה בלשכות השונות בישות ליינו ירושה וצוו קיום צוואה.

השייכים לבעצי ש המפורטים ברש ימה שלהלו. זללה! צו ניחול.

[נוע, תיק    ן |שם המנוח/ה    ןןחל פטירה ן ןשנדהמבקש    I

םרםש העייייי ירוםם הירוםהוש - רח' ביפי םיםריש 15, היין הצאוהים, ורוםהיש

-רושוצ

90נ19׳/28/12 אסעד הרש׳אן עהד איחהיד

1:;ורייאן ההחהד אסעם

6י3/003

201:ר/29/11 ריסוש נס לוש

חוסויי נQז־רi

2/10008

זנוס^^ו^ס^^^ הדוש יוסף הינזש

הדוש ע]רה

6ד000/ו

^209^יוס^^ס בללוי עםירה

נ1QגIגזן יטחש הרדסי

ו0033/ן

2 14/05/201 ירוי ווסי

לוי נ[[ו־ב

1/^0^9-^1

5; 1נ1!c^ר02/,נ9^1 עדי־שפ שרן

עדיישה חולוה

1/00056

^ 19/06s/2co1 עדישה יקרן

עדישה אליה ו

1/00096

961 10/2^11 לשחי בלמלה

^;וא םרוץר^י

1/00000

2016/ו12/ 1וו ננגלדנמ^ הםה

ה׳אתי חצפיר

1/30303

8/07/2006 ו עייזרהרג גילה

הווגל אהרון

1/30304

09/08/2016 רסאה גהריאל

הסחה וישחוריה

1/30005

15/08/1911 לט־חס רפאל

לייחס אהרהם

1/30006

׳1/10/2007^ רר־ור־ח־י ראי לי־ת

פחרחי ארימ

1/30008

09/08/2010 חנון היאב/

בםן החהד

1/30009

^^/וס/^ דסהרג הריש יהודי

T־1וו^;ד■ו. אוב

1/30010

04/03/1097 ’;'1־׳־ זאסי־רזו נזין

לט הסה

ו1/3001

^085/200/^ 1 ׳לוי יינ^י־הו ווו: ן

פוי הגIבה הרים

1/00013

11/2012/^1 עבש יצן

עברי יהודה

1/30416

04/09/2913 נזמי אלחיון אוםר

בוחלון הי דוד

1/00019

^סס^^^ס^^^ בטן סילהי

להןאהרהם

0י1/304

2 03/10/201 עוזרי אהיהה

□הרי יוסף■

24/04/2013 סהרהם כ: ווון

אהרהם אליהו

30423/ה

^01<:/,^0^3ו^ ביאזי רחהיש

ה יא זי עלי־ זה

ל 2 4 0 3/ 1

11נ0 ^7'055,/1^c עטשוהי יילי

השאל- לס ה

1/30428

9£59 2/ 1ש׳/4 1 הש דייאב

הש םרה יחהה

9י1/304

5/05/2000 0 ילדיהיש

- שווה; סהיון

1/30431

2011/^09/^11 נון שרםשו ־־עlראל

בון י־iרםנ^ו הציה

1/30430

00/04/1997 יעהדאםר

היםאלי י(]נהד אליהו

1/30438

0/2010 ו/18 הנודף שיה

ה: ו ב־ תל יעלוה

V38839

5/05/2004 0 דיילי ג׳ודיצ

בדי ירה די־י־ ה

8ר1/304

30/00/1009 נרודובסקי סויל רות

נרודובסלד נQמוי^^ק־

1 /30449

s^/Km! מוסקטי לואיזה

דהבנדטי בנחנקה

1/38452

2V09/2013 קופפרשטיין ברוך מרדכי

קופפרשטילן רהנו

1/30454

3 01/00/201 קופופי־נשטיין ברך מרדכי

קיפפרשטיין אסתר

1/30455

00/07/1992 בן שמואל רחל

בי. מאלאס אדוארד

1/30456

ילקוט הפרסומים! 6707, כ״ה בכסלו התשע״ד, 28.11.2013 1774