גיליון 6707 עמוד 34 מתאריך 28/11/2013|שם המבקש [ת/פטירה    I

ן ושם המנוח/ס

6זס׳ תות

צו0אות

נמוי אסתר

;ו־06ש2/, 1

בא ירוביץ רהקה

1/20063

בר זיגפריד

1/20088

לפיכן נאום

8/20082

חנסור מחמוד

20078/ ו

עומרי שכד אהרחמא

1/20080

רוזנפלד אםרהם

1/20088

סורנר מרים

1/20088

סטודג ארא

1/200110

בילדו מרדכי

1/20101

טוזר לטורו

1/20103

טוקמןיעקב

1/20108

7/08/2013 1 נמוי איסק ^o^^o^t^^oi מאירוביץ משה 18/09/2013 געזברג אלכסנדרה 2/00/2013 1 לבן ני נה

0    200/ 88/01 מנסור מוהנד 88/03/2008 עומ רי מוחמד עלי 2007/11/m ורד נעמי 08/10/2013 טורנר יעקב אילר

1    03/08/201 רוזנברג מרים מריון 02/10/2013 גרשוביץ אילה

2    08/03/201 טסם פרנדה 23/06/2086 טוקמן גניה

אולגה גורדון, רשמת

ילקוט הפרסומים 6707, כ״ה בכסלו התשע״ד, 28.11.2013 1806