גיליון 6707 עמוד 53 מתאריך 28/11/2013סיבת

ההפטר

תאריך מתו צו הפטר

מס. תיק

ביהמ״ש

פיס׳ תיק כנ3׳ר

כתובת

ת״ז

שם החייב/ת

הפטר ויגיל

20/10/13

i30G61■-01-12

22140

פרי מגדים 42/4, אופקים

10964169

עמדי, מזרחי אודל

הפטר רגיל

ו00/1/ו1

6202-00-05

!?0 09

נחל דומים ת״״־ 213, קרית טב

50244520

קפון שלמה

הפטר רגיל

081/019/1 0

51 i7<^^00-C3!5

8201

האצ״ל 12/13, אשדוד

26000720

רגב מוטי

הפטר רגיל

04/05/1 0

6070-00-15

2201

נחל! ערוד //1.0, כ!צפה רמון

60500074

רוימי חיים

הפטר רגיל

03/00/0 0

10433-04-10

110:3 !0

הנהדרין 47/96, באר שבע

27800405

שוורץ ראול

הפטר רויל

22/19/13

5500-00-19

10783

ורשון שופמן 313 , באר שבע

15008191

שיטרית אייל אי!י

הפטר רויל

27/18/13

0630-00-18

9806

רצדה 99/28, ת״ד 60>2, אשדוד

.3,35:70396

שיניזגן רן

הפטר רויל

00/11/13

8502-01-08

0718

הרב שאולי 27/15 5029, אשדו

1272957!?

שריקי זקלין

הפטר רויל

18/19/13

3032-00-17

9009

ת״ד 6049, אשקלון

52090006

תהר זמרכדה

צבי קויש,עו״ד׳ שגן הכת״ ר , מנוזל מחוז באר שבע

מחוז נצרת

הודעה על מתן צווי הפטר

סיטת

ההפטר

תאריך פירן צו הפטר

פייס. תיק ביהמ״ש

מס׳ תיק כנ״ר

כתובת

ת״5

שם הזוייב/ת

הפטר רויל

04/10/13

8522-08-82

2(5!? 10

סולם 0/0, סולם

אבו קנדיל אבתסאם

הפטר רויל

28/10/13

00200-00-02

26830

רח 7010 5/0, נוצרת

20800794

;אבו שחאדה סעיד

הפטר חלוט

16/10/13

129-00-10

19250

אורי אילן 855/16, קריית שמו

34877084

ברמי יניב

הפטר רויל

16/10/13

838-00-80

19260

אורי אילן 855/16, קריית שמו

66536285

ברמי מורון

הפטר חלוט

31/10/13

223-00-10

19358

אלעזר דוד 1086/32, טבריה

384854220

ויסילביץ׳ אורלי

הפטר חלוט

10/15/13

31563^5^

25907

רמז דוד 103/36, צפת

60750627

חסידנף שרית

הפוטר חלוט

58/10/13

22817-08-12

26980

דרך העצמאות 363/10, מודל 1

57783359

יחזקאל תמר

הפטר חלוט

03/11/13

88238-87-12

26973

הואולים 174/18 1, חצור הולי

24564624

כוזן חנה

הפטר חלוט

03/11/13

224-00-09

17675

903/22 0, נצרת

09153509

אאיר מרואת אימאן

הפטר חלוט

28/10/13

0950-08-12

2<S:7<^0

מורידות טבריה 337/2, ,טבריה

1253150:3^4

סיסו אמנון

הפטר חלוט

11/11/13

30716-07-12

26480

הר וצי! ה/22, עפולה

86036676

שושנה דלי

אולגה גורדון, עו״ד, חיפה

1825 ילקוט הפרסומים 6707, כ״ה בכסלו התשע״ד, 3ו28.11.20