גיליון 6708 עמוד 1 מתאריך 04/12/2013רשומות

ילקוט הפרסומים

א' בטבת התשע״ד    6708    4 בדצמבר 2013

עמוד

הודעה על שינויים בחלוקת התפקידים בממשלה.......... 1850

הודעה על צירוף שר לממשלה............................................... 1850

הודעה על הפסקת כהונתו של סגן שר................................ 1850

הודעה על מינוי סגן שר............................................................ 1850

מינוי שופטות בבית משפט לתביעות קטנות..................... 1850

מינוי נציג שר הפנים במועצה הארצית לתכנון ולבנייה 1850 הארכת תוקף הסמכה ליתן היתר לביצוע עבודות לפי

חוק התקשורת (בזק ושידורים)...................................... 1851

מינוי חברים לוועדות פסיכיאטריות מחוזיות לפי חוק

טיפול בחולי נפש ................................................................ 1851

עמוד

מינוי חברים לוועדות פסיכיאטריות מחוזיות לילדים

ולנוער לפי החוק האמור................................................... 1851

הודעה על הוספת רופא לרשימת רופאים לפי חוק

שחרור על-תנאי ממאסר.................................................. 1851

הודעה בדבר חדילה מכהונה ובחירה של ראש המועצה

האזורית עמק לוד............................................................... 1851

הודעות בדבר השעיית חברים מלשכת עורכי הדין....... 1851

הודעות בדבר הוצאת חברים מלשכת עורכי הדין......... 1852

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור................... 1852

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה ......................................... 1857

הודעות מאת הציבור.................................................................. 1863