גיליון 6709 עמוד 1 מתאריך 05/12/2013רשומות

ילקוט הפרסומים

ב' בטבת התשע״ד    6709    5 בדצמבר 2013

עמוד

מבחנים לתמיכה של משרד החינוך בפעילות ארגוני ילדים ונוער ......................................1882

מבחני תמיכה של משרד הבריאות במוסדות ציבור המעניקים סיוע וטיפול בתחום בריאות הנפש והאוטיזם.....1886

הודעה על החלטות האקדמיה ללשון העברית במינוח ...............................................1889

הודעות על מיזוג חברות לפי חוק ההגבלים העסקיים................................................1891

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור.......................................................1894

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה    1898

הודעות מאת הציבור.........................................................................1950