גיליון 6710 עמוד 1 מתאריך 09/12/2013רשומות

ילקוט הפרסומים

ו' בטבת התשע״ד    6710    9 בדצמבר 2013

עמוד

מינוי סגן נשיא בבית משפט לענייני משפחה.................... 1954

מינוי יושב ראש לוועדות שחרורים לפי חוק הנוער

(שפיטה, ענישה ודרכי טיפול)......................................... 1954

מינוי סגן נשיא בבית משפט...................................................... 1954

מינוי ממלא מקום חברה בהנהלת הקרן למימון תובענות

ייצוגיות......................................................................................... 1954

מינוי חברים לוועדת משמעת לפי חוק המתווכים

במקרקעין................................................................................. 1954

מינוי יושבת ראש ועדת שחרורים מיוחדת לפי חוק שחרור

על-תנאי ממאסר....................................................................... 1954

מינוי והארכת מינוי לחברים בוועדות ערעורים לפי חוק

נכי המלחמה בנאצים וחוק בתי דין מינהליים............... 1954

מינוי יושבת ראש מותב בוועדות ערעורים לפי החוקים

האמורים............................................................................................. 1955

מינוי יושבת ראש מותב בוועדות עררים לפי חוק נכי

רדיפות הנאצים וחוק בית דין מינהליים........................... 1955

מינוי והארכת מינוי לחברים בוועדות עררים לפי החוקים

האמורים............................................................................................. 1955

מינוי חברים בוועדות ערעור לפי חוק הנכים

(תגמולים ושיקום) וחוק בתי דין מינהליים.................. 1956

מינוי חברים לוועדות ערעור לפי חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) וחוק בתי דין

מינהליים............................................................................................. 1956

מינוי יושבת ראש לוועדות שחרורים מיוחדות - קציבה

לפי חוק שחרור על-תנאי ממאסר.......................................... 1956

עמוד

הודעות על הסמכה לשירות רפואי מוסמך לפי פקודת הבטיחות בעבודה, לפי תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים ברעש), לפי תקנות הבטיחות בעבודה (עגורנאים, מפעילי מכונות הרמה אחרות ואתתים) ולפי תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות

תעסוקתית ובריאות העובדים בחומרי הדברה שהם

זרחניים אורגניים וקרבמטים)................................................... 1956

הודעה על הרשאת רופא לפי פקודת הבטיחות בעבודה... 1957 מינוי נציגים של שר התיירות וממלאי מקומם בוועדות מחוזיות לתכנון ולבנייה ובוועדה לשמירת הסביבה

החופית................................................................................................. 1958

מינוי ממונה על הגבייה לפי פקודת המסים (גבייה)....... 1958

הודעה על הסמכת באי כוח לפי פקודת בריאות העם... 1958 הודעה על מתן צו לפי חוק יישום הסכם הביניים בדבר

הגדה המערבית ורצועת עזה (הגבלת פעילות).......... 1959

אכרזה על מטבעות זיכרון והודעות בדבר קביעת

ערכם הנקוב של מטבעות ושאר פרטיהם...................... 1959

הסמכה בסמכות מנהל לפי חוק הטיס...................................... 1960

הודעה על בקשה לתיקון שטח וגבולות במקרקעין................1960

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור............................ 1960

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה.................................................... 1965

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט................................ 1973

הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות.................................. 1974

הודעות מאת הציבור............................................................................. 1975