גיליון 6710 עמוד 2 מתאריך 09/12/2013מינוי סגן נשיא

לפי חוק בית המשפט לענייני משפחה, התשנ״ה-1995 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2(ב) לחוק בית המשפט לענייני משפחה, התשנ׳׳ה-1995 י, ובהסכמת נשיא בית המשפט העליון, אני ממנה את אסף זגורי, שופט של בית משפט שלום )ענייני משפחה) לסגן נשיא של בתי המשפט לענייני משפחה במחוז הצפון.

י׳׳ח בכסלו התשע׳׳ד (21 בנובמבר 2013) (חמ 3-2666)

ציפי לבני

_    שרת המשפטים

1 ס׳׳ח התשנ׳׳ה, עמ' 393.

מינוי יושב ראש לוועדות שחרורים

לפי חוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), התשל״א-1971 בתוקף סמכותי לפי סעיף 35(ב) לחוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), התשל”א-י97יי, ובהתייעצות עם נשיא בית המשפט העליון לפי סעיף 16 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-1 21984, אני ממנה את אהרן מלמד, שופט בקצבה, ליושב ראש ועדות שחרורים.

תוקף המינוי לשנתיים.

ל' בחשוון התשע׳׳ד (3 בנובמבר 2013) (חמ 3-1191)

ציפי לבני

_    שרת המשפטים

1    ס׳׳ח התשל׳׳א, עמ' 134.

2    י״פ התשמ״ד, עמ' 198.

מינוי

לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-1984 בתוקף סמכותי לפי סעיף 9(א) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-1984 / ובהסכמת נשיא בית המשפט העליון, אני ממנה בזה את איתי ברסלר-גונן, שופט של בית משפט שלום, לסגן נשיא של בתי משפט השלום במחוז הדרום. י״ח בכסלו התשע״ד (21 בנובמבר 2013) (חמ 3-60-ה1)

ציפי לבני

_    שרת המשפטים

1 ס״ח התשמ״ד, עמ' 198; התשנ״ב, עמ' 68.

מינוי ממלא מקום חברה בהנהלת הקרן למימון תובענות ייצוגיות

לפי חוק תובענות ייצוגיות, התשס״ו-2006 בתוקף סמכותי לפי סעיף 27(ב)(6) לחוק תובענות ייצוגיות, התשס״ו-12006, אני ממנה את אביב שהרבני, לממלא מקום נציגת המשרד להגנת הסביבה בהנהלת הקרן למימון תובענות ייצוגיות.

תוקף המינוי עד יום י' באדר ב' התשע״ד (12 במרס 2014).

ט״ז בכסלו התשע״ד (19 בנובמבר 2013) (חמ 3-3845)

ציפי לבני

שרת המשפטים

מינוי חברים לוועדת משמעת

לפי חוק המתווכים במקרקעין, התשנ״ו-1996 בתוקף סמכותי לפי סעיף 14ב(ב)(2) לחוק המתווכים במקרקעין, התשנ״ו-11996, אני ממנה את דוד אריה טל ואת רועי זלצמן לחברים בוועדת המשמעת. תוקף המינוי לארבע שנים.

ט״ז בכסלו התשע״ד (19 בנובמבר 2013) (חמ 3-2758)

ציפי לבני

_    שרת המשפטים

1 ס״ח התשנ״ו, עמ' 70.

מינוי יושבת ראש ועדת שחרורים מיוחדת

לפי חוק שחרור על-תנאי ממאסר, התשס״א-2001

בתוקף סמכותי לפי סעיף 33(ב)(1) לחוק שחרור על-תנאי ממאסר, התשס״א-י200י, ולפי סעיף 16 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-21984, בהסכמת נשיא בית המשפט העליון ובהתייעצות עמו, אני ממנה את השופטת אורית אפעל גבאי, שופטת בקצבה של בית משפט מחוזי, ליושבת ראש ועדת שחרורים מיוחדת. תוקף המינוי לשנתיים.

ל' בחשוון התשע״ד (3 בנובמבר 2013) (חמ 3-101-ה2)

ציפי לבני

_    שרת המשפטים

1    ס״ח התשס״א, עמ' 410; התשס״ג, עמ' 511.

2    ס״ח התשמ״ד, עמ' 198.

מינוי והארכת מינוי לחברים בוועדות ערעורים

לפי חוק נכי המלחמה בנאצים, התשי״ד-1954,

ולפי חוק בתי דין מינהליים, התשנ״ב-1992 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לחוק נכי המלחמה בנאצים, התשי״ד-11954 (להלן - החוק), וסעיף 5 לחוק בתי דין מינהליים, התשנ״ב-21992, אני ממנה את הרשומים מטה לחברים בוועדות ערעורים לפי החוק, כמפורט להלן:

במחוז חיפה:

צפורת בלאושטיין-רוזנברג

במחוז המרכז:

צפורת בלאושטיין-רוזנברג

1 ס״ח התשס״ו, עמ' 264.


ילקוט הפרסומים 6710, ו' בטבת התשע״ד, 9.12.2013 1954

1

   ס״ח התשי״ד, עמ' 76; התשל״ט, עמ' 88.

2

   ס״ח התשנ״ב, עמ' 90.