גיליון 6711 עמוד 1 מתאריך 10/12/2013רשומות

ילקוט הפרסומים

ז' בטבת התשע״ד    6711    10 בדצמבר 2013

עמוד


עמוד

מינוי שופטת לכהונה בפועל בבית הדין לעבודה............... 1990

הודעה בדבר הענקת חסינויות לפי חוק התקשורת

(בזק ושידורים)........................................................................... 1990

הסמכה לפי חוק סדר הדין הפלילי............................................. 1990

מינוי מפקח ארצי על התעבורה................................................... 1990

מינויים לאב בית הדין לפי חוק הדיינים................................. 1990

הודעה בדבר בחינות למועמד לסוכן מכס לפי תקנות

סוכני המכס....................................................................................... 1990

הודעה בדבר בחינות למועמדים לפקידים רשויים, מקומן

ומועדיהן לפי התקנות האמורות........................................... 1991

הודעה בדבר בחינות למועמד למשלח בין-לאומי

לפי התקנות האמורות................................................................. 1991

הודעה בדבר תיאום סכומים לפי תקנות הבלו על דלק....... 1991

הודעה על מתן הוראות ניהול בנקאי תקין............................. 1992

הודעה בדבר בקשות לרישום זכות מטפחים......................... 1992

הודעות בדבר תיקון רישום בספר זכויות מטפחים.............. 1992

הודעות בדבר השעיית חברים ובדבר עיכוב ביצוע

השעיה מלשכת עורכי הדין..................................................... 1993

הודעת הסדר במקרקעין........................................................................ 1993

הודעה על ביטול הסכם קיבוצי........................................................ 1993

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה.................................................... 1994

הודעות לפי חוק הצהרות מוות........................................................ 2015

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט................................ 2015

הודעות מאת הציבור............................................................................. 2019