גיליון 6712 עמוד 1 מתאריך 10/12/2013רשומות

ילקוט הפרסומים

10 בדצמבר 2013

עמוד

מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד התקשורת למוסדות ציבור המקיימים שידורים קהילתיים

בשידורי הטלוויזיה בכבלים ובלוויין.........................................................2026

הודעות על פטור ועל פטור בתנאים מאישור הסדר כובל לפי חוק ההגבלים העסקיים ......................2032

הודעה בדבר אבידה שלא נתבעה לפי תקנות השבת אבידה ..........................................2038

הודעות בדבר העברת תכניות מיתאר ארציות ברמה מפורטת להערות הוועדות המחוזיות ולהשגות הציבור

(תמ׳׳א 37/ח, תמ׳׳א 2/37)..................................................................2039

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מחוזית למחוז תל אביב תמ”מ 4/1/5 .................................2043

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור.......................................................2044