גיליון 6712 עמוד 2 מתאריך 10/12/2013מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד התקשורת למוסדות ציבור המקיימים שידורים קהילתיים בשידורי הטלוויזיה בכבלים ובלוויין

לפי חוק יסודות התקציב, התשמ”ה-1985

בהתאם להוראות סעיף 3א לחוק יסודות התקציב, התשמ׳׳ה-1985י (להלן - החוק), ובהתייעצות עם היועץ המשפטי

לממשלה, מתפרסמים בזה מבחנים למתן תמיכות של משרד התקשורת (להלן - המשרד) למוסדות ציבור המקיימים שידורים

קהילתיים בשידורי הטלוויזיה בכבלים ובלוויין (להלן - המבחנים) כמפורט להלן:

תקנה תקציבית: 39110509

1.    כללי

(א)    ועדת התמיכות של המשרד (להלן - הוועדה) תדון במתן תמיכות מתקציב המשרד בתחום השידורים הקהילתיים בשידורי הטלוויזיה בכבלים ובלוויין, לפי הנוהל להגשת בקשות לתמיכה מתקציב המדינה במוסדות ציבור ולדיון בהן (להלן - הנוהל) ולפי מבחנים אלה

(ב)    התמיכה עצמה צריך שתינתן, אם אכן נכון וראוי לתתה, לפי עקרונות של סבירות, שוויון ושקיפות בין מקבלי התמיכה השונים

(ג)    בבואה לדון ולהחליט בכל בקשה לקבלת תמיכה שהוגשה לה, תשקול הוועדה את הבקשה לגופה על כל נסיבותיה, תוך יישום שוויוני, אחיד וענייני של המבחנים שנקבעו

(ד)    כל שיקוליה של הוועדה יהיו ענייניים, תוך הפעלת אמות מידה מקצועיות, ככל שיידרש לפי נסיבות העניין; החלטת הוועדה תהיה מנומקת.

2.    הגדרות

במבחנים אלה -

”גוף מטה” - מוסד ציבור שהוא מרכז הפקה והדרכה בנושא שידורים קהילתיים, מרכז מידע ארצי או אזורי בתחום השידורים הקהילתיים, או מרכז התומך בקיום כנסים בתחום השידורים הקהילתיים בישראל, כולם או חלקם, המעניק שירות בפריסה ארצית או אזורית בתחום השידורים הקהילתיים לגופים המשדרים שידורים קהילתיים המעוניינים בכך ולכל מתעניין אחר בתחום;

”גוף משדר” - מוסד ציבור שהמועצה הכירה בו כגוף משדר, בהתאם להחלטה מספר 4-9/2006 של המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לוויין מיום י”א באייר התשס׳׳ו (9 במאי 2006) - ”מדיניות המועצה בעניין שידורים קהילתיים בשידורי בעלי הרישיונות”, או בהחלטת המועצה שבאה במקומה;

”דרמה” - תכנית בת פרק אחד או יותר באורך של 22 דקות לפרק לפחות, המופקת לפי תסריט קבוע מראש, בהשתתפות צוות הכולל במאי, שחקנים, לרבות ניצבים, ועורך;

”דרמה קצרה” - תכנית בת פרק אחד או יותר באורך שלא יפחת מ-5 דקות ולא יעלה על 21 דקות, המופקת לפי תסריט קבוע מראש, בהשתתפות צוות הכולל במאי, שחקנים, לרבות ניצבים, ועורך;

”המועצה” - כהגדרתה בסעיף 6א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ”ב-1 21982;

”המבחנים הקודמים” - מבחנים למתן תמיכות של משרד התקשורת למוסדות ציבור3;

”מבקש” - גוף משדר או גוף מטה שהגיש בקשה לקבלת תמיכה לשידורים קהילתיים לפי הנוהל ומבחנים אלה;

”מגזין” - תכנית באורך 15 דקות לפחות המורכבת מכתבות שטח וריאיונות וביניהם קטעי קישור ומעברונים;

”מתנדב” - מי שעוסק בפעילות התנדבותית בתחום השידורים הקהילתיים במשך שלושה חודשים ברציפות לכל הפחות;

”סרט תעודה” - סרט המתעד מציאות, המופק בגישה אמנותית או עיתונאית, שאורכו 22 דקות לפחות;

”שידור ישיר” - שידור בלא השהיות בין רגע הצילום לרגע השידור בפועל; שידור שהפקתו הושלמה 12 שעות או פחות לפני שידורו;

”שנת הערכה” - השנה שקדמה לשנה שבעדה מבוקשת התמיכה;

”תכנית אולפן” - תכנית באורך 15 דקות לפחות המצולמת באולפן וכוללת ריאיונות, שיחות עם מומחים וכתבות מצולמות המשובצות במהלך התכנית;

”תכנית מיוחדת” - תכנית באורך 15 דקות לפחות העוסקת בנושא אחד, המופקת לרגל אירוע כגון: ימי חג ומועד, ימים לציון אירועים לאומיים ובין-לאומיים שונים ואירועים נוספים;

ילקוט הפרסומים 6712, ז' בטבת התשע׳׳ד, 10.12.2013 2026

1

   ס׳׳ח התשמ׳׳ה, עמ' 60; התשנ׳׳ב, עמ' 34 .

2

   ס׳׳ח התשמ׳׳ב, עמ' 218; התשנ׳׳ח, עמ' 73.

3

   י”פ התשנ׳׳ה, עמ' 4619 .