גיליון 6713 עמוד 1 מתאריך 11/12/2013רשומות

ילקוט הפרסומים

ח' בטבת התשע״ד    6713    11 בדצמבר 2013

עמוד

הודעה על הרשאה לפי חוק נכסי המדינה.......................... 2050

הודעה על מינוי מנהל מינהלת השקעות בתיירות

וחברים במינהלת לפי חוק לעידוד השקעות הון........ 2050

כללי המנהל להכרה בחלופות מאושרות לפי פקודת

הרוקחים................................................................................... 2051

עמוד

2051 ...........

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה.................................

2065 ..........

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט..............

2066 ...........

הודעות מאת הציבור.........................................................

2068 ...........

דוחות שבועיים של בנק ישראל...................................