גיליון 6714 עמוד 1 מתאריך 19/12/2013רשומות

ילקוט הפרסומים

ט״ז בטבת התשע״ד    6714    19 בדצמבר 2013

עמוד

הודעות בדבר קבלת בקשות לרישום כינויי מקור לפי חוק הגנת כינויי מקור וציונים גאוגרפיים ..........2070

הודעות לפי חוק התכנון והבניייה .............................................................2072

הודעות מאת הציבור........................................................................2079