גיליון 6714 עמוד 2 מתאריך 19/12/2013הודעה בדבר קבלת בקשה לרישום כינוי מקור

לפי חוק הגנת כינויי מקור וציונים גאוגרפיים, התשכ״ה-1965 בהתאם לסעיף 8 לחוק הגנת כינויי מקור וציונים גאוגרפיים, התשכ׳׳ה-1965י, אני מודיע כי התקבלה בקשה לרישום כינוי מקור מס' 915, שפרטיה להלן.

כל המעוניין להתנגד לרישום כינוי המקור רשאי, בתוך שלושה חודשים מתאריך פרסום זה, להגיש לרשם סימני המסחר הודעת התנגדות בדרך הקבועה בתקנה 4 לתקנות כינויי מקור (סדרי רישום של כינויי מקור שארץ מקורם היא ארץ חוץ), התשכ״ז-21967, ותקנה 14 לתקנות כינויי מקור (סדרי רישום של כינויי מקור שארץ מקורם היא ישראל), התשכ״ו-31966.

כתובת לשכת סימני המסחר היא: רחוב אגודת ספורט הפועל 1, הגן הטכנולוגי, בניין מס' 5, ירושלים, מיקוד 96951. קבלת קהל בימים א' עד ה' בין השעות 13:30-8:30. בימי ו' וערבי חגים אין קבלת קהל.

הודעה בדבר קבלת בקשה לרישום כינוי מקור

לפי חוק הגנת כינויי מקור וציונים גאוגרפיים, התשכ״ה-1965 בהתאם לסעיף 8 לחוק הגנת כינויי מקור וציונים גאוגרפיים, התשכ׳׳ה-1965י, אני מודיע כי התקבלה בקשה לרישום כינוי מקור מס' 916, שפרטיה להלן.

כל המעוניין להתנגד לרישום כינוי המקור רשאי, בתוך שלושה חודשים מתאריך פרסום זה, להגיש לרשם סימני המסחר הודעת התנגדות בדרך הקבועה בתקנה 4 לתקנות כינויי מקור (סדרי רישום של כינויי מקור שארץ מקורם היא ארץ חוץ), התשכ״ז-21967, ותקנה 14 לתקנות כינויי מקור (סדרי רישום של כינויי מקור שארץ מקורם היא ישראל), התשכ״ו-31966.

כתובת לשכת סימני המסחר היא: רחוב אגודת ספורט הפועל 1, הגן הטכנולוגי, בניין מס' 5, ירושלים, מיקוד 96951. קבלת קהל בימים א' עד ה' בין השעות 13:30-8:30. בימי ו' וערבי חגים אין קבלת קהל.

oa3(f)£)<™o 930<צ?°

אזור ייצור

בעלים

שם


Appellation No.

915

מספר כינוי

Application date

22.4.2013

תאריך הגשה

Goods/Services

סחורות/שירותים

Class: 29

סוג: 29

Cheese.

Conditions/Disclaimers


Appellation No.    916    מספר כינוי

Application date    22.4.2013    תאריך הגשה

Goods/Services    סחורות/שירותים

Class: 29    29 :סוג

Cheese.

Conditions/Disclaimers

Transliteration of the appellation - IMERULI KVELI

Producing area

The region of Imereti, Georgia

Owners

Name:

Transliteration of the appellation - ACHARULI CHLECHILI

Producing area    אזור    ייצור

Territory of the Autonomous Republic of Achara, Georgia Owners    בעלים

Name:    שם

Ministry of Agriculture of Georgia

Address: 6 Marshal Gelovani Ave., Tbilisi, Georgia

Name:

Ministry of Agriculture of Georgia

Address: 6 Marshal Gelovani Ave., Tbilisi, Georgia

Name:

National Intellectual Property Center of Georgia Address: 5 Antioch Str., Mtskheta, Georgi Name:

Producers or groups of producers entitled to use the appellation of origin

Address: Tbilisi, Georgia

National Intellectual Property Center of Georgia Address: 5 Antioch Str., Mtskheta, Georgi Name:

Producers or groups of producers entitled to use the appellation of origin

Address: Tbilisi, Georgia

א' בטבת התשע״ד (4 בדצמבר 2013) (חמ 3-973-ה1)

אסא קלינג

רשם הפטנטים המדגמים

_    וסימני המסחר

1    ס״ח התשכ״ה, עמ' 186.

2    ק״ת התשכ״ז, עמ' 1446.

3    ק״ת התשכ״ו, עמ' 2206.

א' בטבת התשע״ד (4 בדצמבר 2013) (חמ 3-973-ה1)

אסא קלינג

רשם הפטנטים המדגמים

_    וסימני המסחר

1    ס״ח התשכ״ה, עמ' 186.

2    ק״ת התשכ״ז, עמ' 1446.

3    ק״ת התשכ״ו, עמ' 2206.

ילקוט הפרסומים 6714, ט״ז בטבת התשע״ד, 19.12.2013 2070