גיליון 6715 עמוד 1 מתאריך 19/12/2013רשומות

ילקוט הפרסומים

ט״ז בטבת התשע״ד    6715    19 בדצמבר 2013

עמוד

אישור לפי חוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות ............................................2090

הודעה בדבר בקשות לרישום זכות מטפחים .....................................................2090

הודעה בדבר הצגת לוחות זכויות במקרקעין.....................................................2090

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה..............................................................2091

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט ......................................................2111

הודעות מאת הציבור........................................................................2117