גיליון 6715 עמוד 2 מתאריך 19/12/2013אישור

לפי חוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות, התשל״ה-1995

בהתאם לפסקה (13) להגדרת ״חוב״ שבסעיף 1 ולסעיף 3 לחוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות, התשנ״ה-1995י, אנו מאשרים את ההצעה המשותפת של חשבת הרשות הממשלתית למים ולביוב ושל מנהלת המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות, ולפיה התשלומים המפורטים להלן שיש לשלם למדינה לפי חוק המים, התשי״ט-1 21959 (להלן - החוק), שלא שולמו במועדם, ייגבו באמצעות המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות:

(1)    היטל איזון לפי סעיף 118 לחוק כנוסחו ביום י״ב בטבת התשנ״ט (31 בדצמבר 1998) ולפי תקנות המים (היטל איזון), התשמ״ז-31987, שהמועד לשלמם היה עד יום י״ב בטבת התשנ״ט (31 בדצמבר 1998);

(2)    היטל הפקה לפי סעיף 116 לחוק;

(3)    תשלום מיוחד לפי סעיף 124א לחוק ולפי תקנות המים (תשלום מיוחד), התשל״ט-41978;

(4)    אגרת רישוי של מפיק מים לפי סעיף 159(ב) לחוק ולפי תקנות המים (אגרות עבור רישיונות), התשמ״ח-51988.

ח' בטבת התשע״ד (11 בדצמבר 2013) (חמ 3-4058)

סילבן שלום    ציפי לבני

שר האנרגיה והמים שרת המשפטים

1    ס״ח התשנ״ה, עמ' 170; התשע״ב, עמ' 170.

2    ס״ח התשי״ט, עמ' 169; התש״ע, עמ' 394.

3    ק״ת התשמ״ז, עמ' 1099; התשנ״ח, עמ' 1432.

4    ק״ת התשל״ט, עמ' 305; התשס״א, עמ' 59.

5    ק״ת התשמ״ח, עמ' 934; התשס״ג, עמ' 16.

הודעה בדבר בקשות לרישום זכות מטפחים

לפי חוק זכות מטפחים של זני צמחים, התשל״ג-1973 אני מודיעה כי בהתאם לסעיף 22(א) לחוק זכות מטפחים של זני צמחים, התשל״ג-1973י (להלן - החוק), החלטתי להעביר למועצה לזכויות מטפחים את הבקשות לרישום זכות מטפחים שלהלן:

מספר הבקשה: 4436/13

שם המבקש יצחק (צחי) כהן, ביריה (על ידי שילון צוקרשטיין ושות', תל אביב)

שם המטפח: יצחק (צחי) כהן, ביריה

שם הגידול: קנאביס תאריך הבקשות: 13/03/2013 השם המוצע לזן: EREZC

תיאור הזן ותכונותיו: מועד פריחה זכרית - בינוני; תפרחת: תכולת THC - גבוהה; צמח: חלק יחסי של צמחים חד-ביתיים - נמוך, גובה טבעי - בינוני עד גבוה. ייחוד הזן: צירוף תכונותיו של הזן.

מספר הבקשה: 4475/13 שם המבקש: סלים חדד, גוש חלב שם המטפח: סלים חדד, גוש חלב שם הגידול: תפוח עץ תאריך הבקשה: 19/11/2013 השם המוצע לזן: ג'סקלה (GIASCALA) תיאור הזן ותכונותיו: עץ: סוג - מסועף, אופי הצימוח - זקוף; פרי: צורה כללית - ביצי, שטח יחסי של צבע משני - גדול מאוד, גוון צבע משני (לאחר הסרת שעווה) - אדום, תבנית צבע משני - שטח רצוף בלבד; מועד הבשלה למאכל -מאוחר מאוד.

ייחוד הזן: צירוף תכונותיו של הזן.

המבקש להתנגד לבקשה בהתאם לסעיף 23 לחוק, יגיש את התנגדותו לידי ציפי רצבי במשרד המועצה לזכויות מטפחים, משרד החקלאות ופיתוח הכפר, ת״ד 30, בית דגן 50250.

לבקשה להתנגדות יש לצרף אישור מסירה בדבר מסירת מסמכי ההתנגדות בהתאם לתקנה 12 לתקנות זכות מטפחים של זני צמחים, התשל״ד-21974.

כ״א בכסלו התשע״ד (4 בנובמבר 2013) (חמ 3-325-ה1)

מיכל גולדמן

רשמת זכויות מטפחים

הודעה בדבר הצגת לוחות זכויות

לפי סעיף 57 לפקודת הסדר זכויות במקרקעין [נוסח חדש], התשכ״ט-1969

נמסרת בזה הודעה כי לוחות הזכויות של גושי רישום מס' 100590 - רהט, 39875, 39877 - נתיבות, 39203, 39204 - תמר, הוצגו ביום ד' בכסלו התשע״ד (7 בנובמבר 2013) למשך 30 ימים, לעיון בלשכת פקיד הסדר המקרקעין אזור הסדר הדרום, קריית הממשלה, רח' התקווה 4, באר שבע, בלשכת הממונה על מחוז הדרום, משרד הפנים, רח' התקווה 4, באר שבע, בעיריית רהט , בעיריית נתיבות ובמועצה האזורית תמר. ד' בכסלו התשע״ד (7 בנובמבר 2013)

רמי דמארי

פקיד הסדר המקרקעין אזור הסדר הדרום


2090    ילקוט הפרסומים 6715, ט״ז בטבת התשע״ד, 19.12.2013

1

   ס״ח התשל״ג, עמ' 272; התשנ״ו, עמ' 92.

2

   ק״ת התשל״ד, עמ' 713.