גיליון 6717 עמוד 1 מתאריך 23/12/2013רשומות

ילקוט הפרסומים

כ' בטבת התשע״ד    6717    23 בדצמבר 2013

עמוד    עמוד

מינוי ממלאת מקום לנציגת שר הביטחון בוועדה הארצית    הודעות בדבר מינוי ועדת ערר לארנונה (לב השרון) .... 2130

לתכנון ולבנייה של תשתיות לאומיות........................ 2130    הודעה על שינוי הרכב ועדת ערר (ערד) ........................... 2131

הודעות בדבר מינוי חברים נוספים לפי תקנות הנכים    הודעה בדבר הצגת לוחות זכויות במקרקעין.................... 2131

(ועדות רפואיות).................................................................. 2130    הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור................... 2131

הודעה בדבר מינוי חברים נוספים לפי תקנות הנכים    הודעות לפי חוק התכנון והבנייה ......................................... 2137

(ועדה רפואית עליונה)...................................................... 2130    בקשה לפירוק חברה על ידי בית המשפט........................... 2140

הודעה בדבר השעיית חבר מלשכת עורכי הדין.............. 2130    הודעות מאת הציבור.................................................................. 2141