גיליון 6718 עמוד 1 מתאריך 23/12/2013רשומות

ילקוט הפרסומים

כ' בטבת התשע״ד    6718    23 בדצמבר 2013

עמוד

הודעות מאת הרשם לענייני ירושה.............................................................2162

הודעות מאת הכונס הרשמי..................................................................2190

הודעות מאת האפוטרופוס הכללי.............................................................. 2229