גיליון 6719 עמוד 1 מתאריך 24/12/2013רשומות

ילקוט הפרסומים

בדצמבר 2013


כ״א בטבת התשע״ד    6719    24

עמוד

הכרזה על מצב חירום לפי חוק-יסוד: הממשלה............... 2234

הודעה לפי כללי השפיטה (סדרי העבודה של הוועדה

לבחירת שופטים)................................................................. 2234

מינוי חוקרי ילדים לפי חוק לתיקון דיני ראיות (הגנת

ילדים)........................................................................................ 2234

הכרזה על התאחדות בלתי מותרת לפי תקנות ההגנה

(שעת חירום)........................................................................... 2234

מינוי ממונים לפי תקנות המים (מניעת זיהום מים)

(מערכת להולכת שפכים).................................................. 2235

הודעה בדבר בחירה לכהונה של ראש המועצה

האזורית עמק לוד וסגן ממלא מקומו........................... 2235

עמוד

תיקון מינוי רשות תימרור מקומית לפי תקנות

התעבורה................................................................................. 2235

הודעות לפי חוק הסכמים קיבוציים -

הסכמים כלליים שהוגשו לרישום עד 30.11.2013.... 2236 הסכמים מיוחדים שהוגשו לרישום עד 30.11.2013..    2236

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה........................................... 2238

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט ........................ 2263

הודעה מאת הכונס הרשמי....................................................... 2265

הודעות מאת הציבור................................................................... 2266