גיליון 6720 עמוד 1 מתאריך 24/12/2013רשומות

ילקוט הפרסומים

24 בדצמבר 2013 עמוד

הודעה שמונים ושמונה על תיקון רשימת אתרי עתיקות........................................... 2277

הודעה שמונים ושמונה על תיקון רשימת אתרי העתיקות

לפי חוק העתיקות, התשל״ח-1978

בתוקף סמכותי לפי סעיף 28(א) לחוק העתיקות, התשל״ח-1978י, אני מודיע כי רשימת אתרי העתיקות1 2, תתוקן כדלקמן:

2277 ילקוט הפרסומים 6720, כ״א בטבת התשע״ד, 24.12.2013

1

י ס׳׳ח התשל׳׳ח, עמ' 76; התשמ״ט, עמ' 93.

2

י״פ התשנ״ד, עמ' 1349; התשכ״ה, עמ' 1446; התשכ׳׳ז, עמ' 630 ועמ' 2158; התש׳׳ל, עמ' 734; התשל״ב, עמ' 1286; התשל׳׳ג, עמ' 1824; התשל״ז, עמ' 474; התש״ם, עמ' 1437; התשמ״ב, עמ' 886; התשמ״ד, עמ' 3532; התשמ״ז, עמ' 193; התשמ״ח, עמ' 2766; התש״ן, עמ' 3386; התשנ״א, עמ' 1279, עמ' 1850 ועמ' 3548; התשנ״ב, עמ' 989 ועמ' 3812; התשנ״ג, עמ' 878, עמ' 1732, עמ' 2904 ועמ' 4014; התשנ״ד, עמ' 78, עמ' 1945 ועמ' 3841; התשנ״ה, עמ' 447, עמ' 2683 ועמ' 3870; התשנ״ו, עמ' 3030 ועמ' 3347; התשנ״ז, עמ' 9, עמ' 2549 ועמ' 4092; התשנ״ח, עמ' 784, עמ' 2572, עמ' 3937 ועמ' 5194; התשנ״ט, עמ' 1338, עמ' 2013, עמ' 3083 ועמ' 4789; התש״ס, עמ' 779, עמ' 907, עמ' 1947, עמ' 2107, עמ' 2473, עמ' 2569, עמ' 2698, עמ' 2706, עמ' 3733, עמ' 3821, עמ' 4095, עמ' 4689 ועמ' 4925; התשס״א, עמ' 165, עמ' 625, עמ' 737, עמ' 1411, עמ' 1269, עמ' 2083, עמ' 2147, עמ' 2300, עמ' 2887 ועמ' 3851; התשס״ג, עמ' 3281; התשס״ד, עמ' 2621; התשס״ה, עמ' 985 ועמ' 3141; התשס״ו, עמ' 3239; התשס״ז, עמ' 1433; התשס״ח, עמ' 1167; התשס״ט, עמ' 2135; ועמ' 4552; התשע״א, עמ' 725 ועמ' 3329; התשע״ב, עמ' 681 ועמ' 5066; התשע״ג, עמ' 2469.