גיליון 6721 עמוד 1 מתאריך 26/12/2013רשומות

ילקוט הפרסומים

כ״ג בטבת התשע״ד    6721    26 בדצמבר 2013

עמוד

הודעה על מילוי מקום של שר................................................. 2530

הודעה על קביעת שר לצורך זימון ישיבות הממשלה

וניהולן..................................................................................... 2530

הודעה על הרשאות לפי חוק נכסי המדינה........................ 2530

מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד הבריאות במוסדות ציבור - תמיכה במוסד ציבור המקבל לידיו את הפעלת בית החולים "ביקור חולים"......... 2530

עמוד

הודעה על מינוי חברה למועצת הרשות הלאומית

למלחמה בסמים ובשימוש לרעה באלכוהול............. 2531

הכרזה על אזורים נגועים במחלת הניוקסל........................ 2531

הודעה על הסמכה לפי חוק העונשין.................................... 2531

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה........................................... 2532

הודעות מאת הציבור.................................................................. 2559

תיקון טעות