גיליון 6722 עמוד 1 מתאריך 26/12/2013רשומות

ילקוט הפרסומים

כ״ג בטבת התשע״ד    6722    26 בדצמבר 2013

עמוד

אמות מידה לקביעת סכום ההשתתפות המיוחד בהוצאות התקציב של המועצות הדתיות ..............2570

הודעה בדבר סכום ההשתתפות המיוחד של הממשלה ושל הרשויות המקומיות בהוצאות

תקציבי המועצות הדתיות לשנת 2013 .....................................................2572

הודעות מאת הציבור........................................................................2574